Regulamin
 
 

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy SAEH.PL , dostępny pod adresem internetowym www.saeh.pl, prowadzony jest przez ERGO POS sp. z o.o. z siedzibą w 30-732 Kraków, ul. Pułkownika Dąbka 22 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000032043, o kapitale zakładowym 50.000 PLN, NIP 6792642549, REGON 357192632.
2. Niniejszy regulamin określa:
a) zasady oraz warunki sprzedaży Produktów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego w formie umowy zawieranej na odległość;
b) zasady oraz warunki świadczenia przez Sprzedającego na rzecz Klienta bezpłatnych usług Konta Klienta oraz Newslettera drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego w formie umowy zawieranej na odległość.
3. Klientem Sklepu Internetowego może być:
a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
b) osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych za zgodą wyrażoną przez rodzica lub opiekuna prawnego;
c) osoba prawna;
d) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

§ 2
Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o niżej wymienionych pojęciach, pisanych wielką literą, należy je odczytywać w poniższym znaczeniu:
1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca - ERGO POS sp. z o.o. z siedzibą w 30-732 Kraków, ul. Pułkownika Dąbka 22 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000032043, o kapitale zakładowym 50.000 PLN, NIP 6792642549, REGON 357192632.
3. Klient - podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną) zawierający ze Sprzedającym umowę sprzedaży Produktu lub też umowę świadczenia usług Konta Klienta i Newslettera.
4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.saeh.pl.
6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: 30-732 Kraków, ul. Pułkownika Dąbka 22.
2. Adres e-mail Sprzedawcy: saeh@saeh.pl, p.kozik@ergopos.pl.
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 667 500 125.
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 07114010810000580474001001.
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00 - 16.00.

§ 4
Zamówienia

1. Informacje zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży oraz umowy świadczenia usług.
2. Przedmiotem Zamówienia mogą być jedynie Produkty udostępnione do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
3. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

§ 6
Cena

1. Ceny Produktów oferowanych do sprzedaży w Sklepie Internetowym wyrażone są w walucie polskiego złotego (PLN).
2. Ceny Produktów oferowanych do sprzedaży w Sklepie Internetowym stanowią ceny brutto, zawierające podatek VAT.
3. Na ostateczny koszt Zamówienia składają się cena Produktu oraz koszty dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży).
4. Wskazana na Stronie Internetowej w podsumowaniu Koszyka w chwili składania przez Klienta Zamówienia kwota stanowiąca sumę ceny Produktu oraz koszty dostawy stanowi cenę wiążącą zarówno dla Klienta jak i Sprzedającego.

§ 7
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: e-mail, hasło.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 8
Zasady składania Zamówienia

1. Sprzedający przyjmuje Zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej.
2. W celu dokonania Zamówienia, Klient winien podjąć następujące czynności:
a) Zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
b) Wyboru Produktu do Zamówienia Klient dokonuje poprzez kliknięcie odnośnika „Do koszyka” znajdującego się pod oferowanym do sprzedaży Produktem. Wybrany Produkt zostaje wówczas dodany do Koszyka znajdującego się w prawym górnym rogu Strony Internetowej pod oznaczeniem „Koszyk”. Klient ma możliwość każdorazowego sprawdzania aktualnego stanu Koszyka.
c) Po dodaniu wszystkich wybranych do Zamówienia Produktów, Klient przechodzi do Koszyka poprzez kliknięcie odnośnika „Koszyk” znajdującego się w prawym górny rogu Strony Internetowej. W Koszyku znajduje się zestawienie wszystkich wybranych przez Klienta Produktów z uwzględnieniem wyszczególnienia ich nazwy, ceny, liczby wybranych do Zamówienia sztuk Produktu oraz łącznej ceny Produktów stanowiącej iloczyn ceny jednostkowej Produktu i liczby zamówionych jego sztuk. Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia poprzez zwiększenie lub też zmniejszenie liczby sztuk wybranego do Zamówienia Produktu, a także poprzez usunięcie poszczególnych Produktów z Koszyka. Po dokonaniu ewentualnej modyfikacji Zamówienia, Klient dokonuje aktualizacji stanu Zamówienia poprzez kliknięcie odnośnika „Przelicz”.
d) Poniżej zestawienia zamawianych Produktów Klient znajduje podsumowanie Koszyka, określające łączny koszt Zamówienia obejmujący cenę zamawianych Produktów oraz koszty wysyłki. Za cenę wiążącą Klienta oraz Sprzedającego uważa się cenę znajdującą się w rubryce „Do zapłaty”, stanowiącą sumę ceny zamawianych Produktów oraz kosztów ich wysyłki.
e) Po dodaniu wszystkich wybranych do Zamówienia Produktów, Klient wybiera w Koszyku jedną z dostępnych form płatności, określonych w § 9 Regulaminu.
f) W przypadku braku dalszej potrzeby modyfikacji Zamówienia, Klient przechodzi do płatności poprzez kliknięcie w odnośnik „Zamawiam”. Po wykonaniu tej czynności, celem kontynuowania Zamówienia Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza zawierającego dane płatności:
- dane obowiązkowe: imię, nazwisko, kraj/region, adres (nazwa ulicy, numer budynku/ numer lokalu), kod pocztowy, miasto, telefon, adres e-mail;
- dane fakultatywne: nazwa firmy, numer NIP, dalsza część adresu.
g) Klient ma możliwość wskazania Sprzedającemu innego niż określony w danych płatności adresu do wysyłki Zamówienia, co następuje poprzez zaznaczenie odnośnika „Inny adres wysyłki” znajdującego się poniżej formularza danych płatności. Wówczas Klient otrzymuje możliwość wypełnienia formularza określającego dane do wysyłki (inne niż dane płatności), zawierającego:
- dane obowiązkowe: imię, nazwisko, kraj/region, adres (nazwa ulicy, numer budynku/ numer lokalu), kod pocztowy, miasto, telefon, adres e-mail;
- dane fakultatywne: nazwa firmy, dalsza część adresu.
h) Klient ma możliwość złożenia dodatkowych uwag do składanego Zamówienia, co następuje poprzez ich zamieszczenie w oknie znajdującym się poniżej rubryki „Dodatkowe informacje Uwagi”.
i) Po wypełnieniu formularzy oraz (opcjonalnie) wysyłki na inny adres, Klient potwierdza poprzez zaznaczenie znajdujących się poniżej odnośników, iż:
- poprzez użycie formularza wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych przez Sprzedającego;
- zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu;
- potwierdza zamówienie z obowiązkiem zapłaty.

§ 9
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a) przesyłka kurierska,
b) odbiór osobisty dostępny pod adresem: 30-732 Kraków, ul. Pułkownika Dąbka 22.
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a) płatność przy odbiorze,
b) płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
c) płatności elektroniczne,
d) płatność kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 10
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 8 Regulaminu.
2. Sprzedający potwierdza złożenie przez Klienta Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany przez Klienta adres e-mailowy wiadomości zawierającej dane bankowe Sprzedającego, numer Zamówienia, datę Zamówienia, przedmiot Zamówienia, cenę zamówionego Produktu, koszty wysyłki, wybraną przez Klienta metodę płatności oraz łączną cenę Zamówienia oraz informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. Do każdego zamówionego Produktu Sprzedający dołącza:
- pisemny dowód zakupu;
- wzór formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. W przypadku wyboru przez Klienta: 
a) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane;
b) płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. 
7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
8. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
9. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
10. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
11. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
12. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Czas i koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
13. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 11
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
6. Zwrotu towaru należy dokonać na adres Sprzedawcy wskazany w § 3.
7. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. 
8. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
9. Skutki odstąpienia od Umowy:
a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
10. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
11. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c) w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
e) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
j) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 12
Reklamacja i gwarancja

1. Sprzedający ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady zakupionego Produktu na podstawie przepisów art. 556 – 576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny regulujących rękojmię za wady rzeczy sprzedanej.
2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia doręczenia zamówionego Produktu Klientowi. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta albo wynikły z przyczyn tkwiących w Produkcie w tej samej chwili.
3. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

§ 13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 14
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 15
Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2020 roku i znajduje zastosowanie do Zamówień złożonych po dniu jego wejścia w życie.
2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
4. Prawem właściwym dla zawarcia umów przewidzianych w Regulaminie jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym Umowa powinna być interpretowana. Wybór polskiego prawa nie może jednak skutkować pozbawieniem konsumenta ochrony zapewnianej mu przez przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa konsumenta.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
6. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
7. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedającym a Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

PDF REGULAMIN pdf

© 2020 SAEH sp. z o. o.

Wdrożenie: Brand Active | Projekt graficzny: ergodesign | Oprogramowanie: Shoper

Znajdziesz nas na:

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl